Menu
Městská sportoviště Skuteč
nahoru

Webové stránky se upravují.

Návštěvní řád

Návštěvní řád

Tento provozní řád slouží k zajištění bezpečného provozu, dodržování předpisů příslušných orgánů provozovatele – Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. – K zajišťování pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví všech návštěvníků a nájemců Skutečského zimního stadionu – (ZS).

 

Článek 1 – VSTUP DO PROSTORU ZS

 • Návštěvník vstupem do prostoru zimního stadionu bezpodmínečně souhlasí s tímto provozním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.
 • Vstup do prostoru je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům (např. sportovní veřejnosti, nájemcům) pouze v době provozu zimního stadionu a to na zakoupenou platnou vstupenku nebo jiné platné povolení.
 • Provozní doba je zveřejněna na pokladně.
 • Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti i pro různé společenské akce.
 • Ceny služeb poskytovaných na ZS jsou stanoveny platnými cenovými předpisy a jsou uveřejněny na pokladně ZS. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 • Na požádání pořadatele je návštěvník povinen předložit platnou vstupenku.
 • Při vstupu na zimní stadion může být provedena bezpečnostní prohlídka. Odmítnutí prohlídky pořadatelem může vést k zamezení vstupu na ZS.
 • Děti mladší 10 let mají vstup na večerní bruslení povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Návštěvníci ZS jsou povinni se řídit pokyny odpovědných pracovníků, strojníků nebo pořadatelů.
 • Pokladní má za povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity ZS a osobám, kterým je v souladu s provozním řádem vstup zakázán.

 

Článek 2 – VYLOUČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTORŮ ZS

 • Ze vstupu do ZS se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Z prostoru ZS bude vykázán bez vrácení vstupného ten, kdo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo pořadatelů. V krajním případě může odpovědný pracovník či pořadatel požádat o pomoc Městskou policii nebo Policii ČR.
 • Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků ZS např. bodné zbraně, ostré předměty, láhve, dělobuchy, tyče, zbraně.
 • Je zakázáno vnášet do prostor zimního stadionu, jakékoliv předměty, které ruší klid např. sirény, bubny, řehtačky apod. Je zakázáno jejich používání.
 • Vyloučeny z dalšího pobytu na ZS budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chovaní.
 • Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením ZS.
 • Za dodržení výše uvedeného odpovídá hlavní pořadatel akce

 

Článek 3 – PROVOZNÍ POKYNY

 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS a dodržovat pořádek ve všech prostorách ZS.
 • Je zakázáno kouřit ve všech prostorách zimního stadionu.
 • Je zakázáno vstupovat do technického zázemí ZS.
 • Je zakázáno pokládat na elektrická topení věci a jiné předměty.
 • Je zakázáno sedání na mantinely a koulování a házení sněhu.
 • Přísně se zakazuje házení různých předmětů na ledovou plochu ZS.
 • Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor ZS není dovoleno.
 • Je zakázáno sedat nebo lézt po zábradlích umístěných v areálu ZS.
 • Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení.
 • Je zakázána jízda na kole a motor. vozidel v prostoru ZS, vnášení kol do prostor šaten.
 • Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu pokud je stroj na úpravu ledové plochy (rolba) na ledě.
 • Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu pokud jsou otevřeny vrata ke sněžné jámě a vrata pro vjezd rolby.
 • Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu, pokud svítí výstražný maják na garáži rolby.
 • Bruslící veřejnosti jsou poskytovány šatny. Pro sportovce v době tréninků a zápasů jsou přidělovány šatny po dohodě se strojníkem.
 • Doba bruslení pro veřejnost je předem vyhrazena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící uvolnit ihned ledovou plochu, převléci se a opustit ZS.
 • Při bruslení veřejnosti je povinností používat ochranné rukavice. Na ledové ploše je nutné jezdit ukázněně, s přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní bruslící a sebe. Na ledovou plochu v době bruslení je vstup určenými vchody, nikoliv přelézáním hrazení.
 • Zakazuje se veřejnosti vstupovat na ledovou plochu v botách.
 • Každý návštěvník a nájemník zimního stadionu je povinen šetřit vodou a elektrickou energií, po použití uzavřít kohoutky u umyvadel, sprch a ostatních zdrojů vody.
 • Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
 • Vedení zimního stadionu nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, strojníků nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • První pomoc se poskytuje ve velínu strojovny ZS

 

Článek 4 – PROVOZ KIOSKU

 • Provozovatelem kiosku je HC Skuteč.
 • Provozovatel plně odpovídá za bezpečnost při provozu kiosku.
 • Provozní doba je uzpůsobena podle programu zimního stadionu.
 • Provozovatel se zavazuje minimálně dodržovat pravidla uvedená v provozním řádu ZS.
 • Je zakázáno podávat alkoholické nápoje podnapilým osobám, mladistvím.
 • Je zakázáno vynášet sklo z prostoru kiosku

 

Článek 5 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Celková kapacita zimního stadionu je 950 osob.
 • Na osoby, které poškozují zařízení ZS nebo ohrožují návštěvníky jsou návštěvníci povinni upozornit pořadatele, kteří v případě potřeby přivolají městskou policii nebo policii ČR.
 • Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky ZS a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 • Tísňová telefonní čísla:
  • První pomoc: telefon obsluhuje strojník
  • Policie ČR: 158
  • Záchranná služba: 155
  • Požární ochrana: 150

 

Ve Skutči, 26. února 2008

Schváleno valnou hromadou společnosti dne 10. března 2008

 

zimní stadion

Počet návštěvníků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
2
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Kontakt

Vedoucí a hlavní ekonom:
Ing. Andrea Zoulíková
775 559 915
469 326 488
info@sportovisteskutec.cz

Sportovní hala

Městská sportovní halaTelefon: 775 559 859

Zimní stadion

Zimní stadionTelefon: 775 559 857

Koupaliště

KoupalištěTelefon: 775 559 859

Městská sportoviště Skuteč

Skuteč

Městská sportoviště Skuteč s.r.o.