Navigace

Obsah

Návštěvní řád

Tento provozní řád slouží k zajištění bezpečného provozu, dodržování předpisů příslušných orgánů provozovatele – Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. – K zajišťování pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví všech návštěvníků a nájemců Skutečského zimního stadionu – (ZS).

 

Článek 1 – VSTUP DO PROSTORU ZS

 • Návštěvník vstupem do prostoru zimního stadionu bezpodmínečně souhlasí s tímto provozním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.
 • Vstup do prostoru je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům (např. sportovní veřejnosti, nájemcům) pouze v době provozu zimního stadionu a to na zakoupenou platnou vstupenku nebo jiné platné povolení.
 • Provozní doba je zveřejněna na pokladně.
 • Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti i pro různé společenské akce.
 • Ceny služeb poskytovaných na ZS jsou stanoveny platnými cenovými předpisy a jsou uveřejněny na pokladně ZS. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 • Na požádání pořadatele je návštěvník povinen předložit platnou vstupenku.
 • Při vstupu na zimní stadion může být provedena bezpečnostní prohlídka. Odmítnutí prohlídky pořadatelem může vést k zamezení vstupu na ZS.
 • Děti mladší 10 let mají vstup na večerní bruslení povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Návštěvníci ZS jsou povinni se řídit pokyny odpovědných pracovníků, strojníků nebo pořadatelů.
 • Pokladní má za povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity ZS a osobám, kterým je v souladu s provozním řádem vstup zakázán.

 

Článek 2 – VYLOUČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTORŮ ZS

 • Ze vstupu do ZS se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Z prostoru ZS bude vykázán bez vrácení vstupného ten, kdo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo pořadatelů. V krajním případě může odpovědný pracovník či pořadatel požádat o pomoc Městskou policii nebo Policii ČR.
 • Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků ZS např. bodné zbraně, ostré předměty, láhve, dělobuchy, tyče, zbraně.
 • Je zakázáno vnášet do prostor zimního stadionu, jakékoliv předměty, které ruší klid např. sirény, bubny, řehtačky apod. Je zakázáno jejich používání.
 • Vyloučeny z dalšího pobytu na ZS budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chovaní.
 • Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením ZS.
 • Za dodržení výše uvedeného odpovídá hlavní pořadatel akce

 

Článek 3 – PROVOZNÍ POKYNY

 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS a dodržovat pořádek ve všech prostorách ZS.
 • Je zakázáno kouřit ve všech prostorách zimního stadionu.
 • Je zakázáno vstupovat do technického zázemí ZS.
 • Je zakázáno pokládat na elektrická topení věci a jiné předměty.
 • Je zakázáno sedání na mantinely a koulování a házení sněhu.
 • Přísně se zakazuje házení různých předmětů na ledovou plochu ZS.
 • Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor ZS není dovoleno.
 • Je zakázáno sedat nebo lézt po zábradlích umístěných v areálu ZS.
 • Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení.
 • Je zakázána jízda na kole a motor. vozidel v prostoru ZS, vnášení kol do prostor šaten.
 • Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu pokud je stroj na úpravu ledové plochy (rolba) na ledě.
 • Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu pokud jsou otevřeny vrata ke sněžné jámě a vrata pro vjezd rolby.
 • Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu, pokud svítí výstražný maják na garáži rolby.
 • Bruslící veřejnosti jsou poskytovány šatny. Pro sportovce v době tréninků a zápasů jsou přidělovány šatny po dohodě se strojníkem.
 • Doba bruslení pro veřejnost je předem vyhrazena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící uvolnit ihned ledovou plochu, převléci se a opustit ZS.
 • Při bruslení veřejnosti je povinností používat ochranné rukavice. Na ledové ploše je nutné jezdit ukázněně, s přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní bruslící a sebe. Na ledovou plochu v době bruslení je vstup určenými vchody, nikoliv přelézáním hrazení.
 • Zakazuje se veřejnosti vstupovat na ledovou plochu v botách.
 • Každý návštěvník a nájemník zimního stadionu je povinen šetřit vodou a elektrickou energií, po použití uzavřít kohoutky u umyvadel, sprch a ostatních zdrojů vody.
 • Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
 • Vedení zimního stadionu nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, strojníků nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • První pomoc se poskytuje ve velínu strojovny ZS

 

Článek 4 – PROVOZ KIOSKU

 • Provozovatelem kiosku je HC Skuteč.
 • Provozovatel plně odpovídá za bezpečnost při provozu kiosku.
 • Provozní doba je uzpůsobena podle programu zimního stadionu.
 • Provozovatel se zavazuje minimálně dodržovat pravidla uvedená v provozním řádu ZS.
 • Je zakázáno podávat alkoholické nápoje podnapilým osobám, mladistvím.
 • Je zakázáno vynášet sklo z prostoru kiosku

 

Článek 5 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Celková kapacita zimního stadionu je 950 osob.
 • Na osoby, které poškozují zařízení ZS nebo ohrožují návštěvníky jsou návštěvníci povinni upozornit pořadatele, kteří v případě potřeby přivolají městskou policii nebo policii ČR.
 • Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky ZS a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 • Tísňová telefonní čísla:
  • První pomoc: telefon obsluhuje strojník
  • Policie ČR: 158
  • Záchranná služba: 155
  • Požární ochrana: 150

 

Ve Skutči, 26. února 2008

Schváleno valnou hromadou společnosti dne 10. března 2008