Menu
Městská sportoviště Skuteč
nahoru

Webové stránky se upravují.

Provozní řád

Provozní řád

Část I. – Základní ustanovení 
 

Článek 1

Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců městské sportovní haly (dále jen „SH“) a jejich práva a povinnosti.

Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SH), zákazu vstupu (u ostatních osob).
 

Článek 2

SH slouží zejména pro sportovní, zájmovou a kulturní činnost klubů,spolků, škol a veřejnosti.


Článek 3

Komplex prostor SH tvoří:

  • hlavní hrací plocha
  • herna pro stolní tenis
  • tribuny diváků a ochozy
  • šatny se sprchami a WC
  • klubovny
  • sklady sportovního materiálu
  • provozně technické a prostory
  • občerstvovací část

Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou u majitele SH


Část II. – Provozní pravidla a pravidla užívání prostor SH


Článek 4

Všeobecná pravidla

Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SH se předkládají průběžně.

Operativní požadavky je možné uplatnit na telefonním čísle 775 559 855 nebo na recepci tel.: 775 559 859

Požadavky na dlouhodobé užívání prostor SH se uplatňují u zodpovědné osoby.

Rozvrh sestavuje  a vydává odpovědná osoba.

Pokud uživatel nezruší sportovní akci (trénink) v dostatečné předstihu (minimálně 3 dny předem), budou sjednané hodiny účtovány uživateli ve výši 100% objednávky.

Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánování údržby má správa SH právo tréninkové hodiny zrušit. O zrušení tréninkových hodin z tohoto důvodu budou uživatelé informováni 1 týden předem.

Volné kapacity budou nabídnuty veřejnosti. Rozvrh akcí se rozepisuje vždy na měsíc a je veřejně přístupný.

Smluvní dlouhodobí uživatelé SH se prokazují dohodnutý způsobem.

Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení a zápisu
do knihy návštěv na recepci.

Vstup osob při hromadných akcích (sportovní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách.

V celém komplexu SH je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm  je zakázáno vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Je zakázáno manipulovat s hydranty nebo s uzavřenými nouzovými východy. Je zakázáno odkládat jakékoli věci a sedat si na radiátory ústředního topení.

Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškození nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele.

Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

Do SH je zákaz vstupu psů a jiných zvířat.

Parkování v okolí SH je dovoleno jen na vyhrazených místech.
 

Článek 5

Pravidla používání hrací plochy hřišť

Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel (trenér). Nezletilé osoby mají přístup
na hrací plochu povolen jen za přítomnosti trenéra nebo jiné plnoleté, zodpovědné osoby.

Vstup na hrací plochu a do prostoru šaten je možný jen v čisté sálové obuvi. Uživatel (trenér) je povinen provádět pravidelné kontroly zda je toto nařízení dodržováno.

Ve všech prostorách SH je přísný zákaz používání házenkářského vosku pod pokutou 500 Kč.

Odpovědná osoba SH, provozní údržbář, případně recepční mohou provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat vykázáním ze SH, případně zrušit tuto akci.

Při sportovních utkáních je za dodržení nařízení, podle odst. 2 a odst. 3 tohoto článku odpovědný hlavní pořadatel a to i za družstvo hostí.

Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje mimo občerstvení hráčů při soutěžích
na střídačkách. Stanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu.

Bez souhlasu odpovědné osoby SH nelze přeznačkovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch /lajnování), lepit značky apod.

S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SH.

Je přísný zákaz pohybu osob na hrací ploše při zvedání a spouštění konstrukcí basketbalových košů.

Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na dělící a ochranné sítě.
 

Článek 6

Užívání tribuny a ochozů

Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a jiných  akcích.

Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity.

Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribunách příslušný trenér.
Při ostatních akcích pořadatel této akce.
 

Článek 7

Užívání stálých pracovišť a kanceláří

Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.

Klíče od těchto prostor jsou uloženy v recepci. Vyzvednout si je mohou pouze osoby určené odpovědnou osobou SH.
 

Článek 8

Užívání šaten

Uživatel (družstvo) může vstoupit do šaten nejdříve 20 min. před zahájením užívání SH (tréninkové jednotky) pouze za přítomnosti odpovědné osoby.

Osoba odpovědná za družstvo si vyzvedne na recepci klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení šatny není poškozeno. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.

Při sportovních utkáních či turnajích je povinností pořadatele vyzvednout a vrátit klíč od šaten pro všechna družstva a pořadatel nese odpovědnost i za ztráty a škody jimi způsobené.

Do prostoru šaten a na plochu sportoviště vstupují všechny osoby v přezůvkách nebo sportovní čisté obuvi.
 

Článek 9

Provozní doba ve SH

Provozní doba je v pracovní dny i v dny pracovního klidu od 8:00 do 22:00 hod. Výjimku z provozní doby povoluje odpovědná osoba SH.
 

Část III. – Všeobecná a závěrečná ustanovení


Článek 10

Všeobecná ustanovení

Za provoz SH odpovídá odpovědná osoba SH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.

Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského zákona.

Ceny užívání sportovišť a částí jsou stanoveny schválený ceníkem sazeb.
 

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád Sportovní haly ve Skutči nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Ve Skutči 1. 9. 2010

 

sportovní hala

Počet návštěvníků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
2
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Kontakt

Vedoucí a hlavní ekonom:
Ing. Andrea Zoulíková
775 559 915
469 326 488
info@sportovisteskutec.cz

Sportovní hala

Městská sportovní halaTelefon: 775 559 859

Zimní stadion

Zimní stadionTelefon: 775 559 857

Koupaliště

KoupalištěTelefon: 775 559 859

Městská sportoviště Skuteč

Skuteč

Městská sportoviště Skuteč s.r.o.