Navigace

Obsah

Návštěvní řád

Provozovatel:
Městská sportoviště Skuteč, s. r. o.
http://sportoviste.skutec.cz

 

Článek 1 – Vstup na tenisové kurty

 • Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí u správce kurtů. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů správce.
 • Při plném obsazení kurtů se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.
 • Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě rozvrhu. Rozvrh bude v rámci možností umístěn na přístupném místě v areálu tenisových kurtů.


Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 • Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 • Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 • Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu, nebo přímo u provozovatele.
 • Před započetím hry je každý účastník povinen prašný kurt pokropit.
 • Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů. Zejména zamést, uhrabat a povláčet kurt a jeho okolí. Dostatečně pokropit kurt vodou řádu na kurtech.
   

Článek 3 – Zakázané činnosti v areálu

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 • Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 • Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.
   

Článek 4 – Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policií ČR.

Ve Skutči, dne 21. 4. 2010