Menu
Městská sportoviště Skuteč
nahoru

Webové stránky se upravují.

Návštěvní řád

Návštěvní řád

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků ve všech provozovnách v budově krytého plaveckého bazénu ve Skutči a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován!

Článek 1 – Vstup do budovy plaveckého bazénu

 • Po vstupu do budovy plaveckého bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců plaveckého bazénu.
 • Používání plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, permanentkou.
 • Dětem mladším 10 let je přístup do bazénu povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Děti do 1 roku mají do bazénu zakázaný přístup. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

 

Článek 2 – Vyloučení z návštěvy bazénu

 • Do plaveckého bazénu nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v bazénu, jako je například kašel, kožní vyrážky, hnisavé rány, jakož i osoby zahmyzené a opilé.
 • Použití plaveckého bazénu může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.
 • Z plaveckého bazénu může být vykázán návštěvník , který přes napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu bazénu nebo neuposlechne pokynů zaměstnanců a to bez nároku na vrácení vstupného. Za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům.

 

Článek 3 – Provozní pokyny pro návštěvníky bazénu

 • Všechny úkony v plaveckém bazénu se uskutečňují v pořadí, v jakém návštěvníci přicházejí.
 • Návštěvníci odkládají obuv a oděv v šatně. Vstupovat do šaten je povoleno jen se souhlasem pokladní.
 • Svlékání, oblékání nebo ukládání šatstva mimo určený prostor není dovoleno.
 • Každý návštěvník musí mít čistý koupací oděv – plavky a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. V prostoru bazénu se návštěvníci pohybují pouze v koupacím úboru a bosi.
 • Doba použití sprch před vstupem do vody je stanovena na 2 – 4 minuty.
 • Před vstupem do bazénu se musí návštěvníci řádně umýt mýdlem bez plavek a osprchovat se.
 • Použití plaveckého bazénu bez dozoru nebo přítomnosti odpovědných pracovníků není přípustné. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat v prostoru vyhrazeném pro neplavce. Plavčík je povinen takové návštěvníky vykázat do prostoru pro neplavce. V zájmu bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout.
 • Použití bazénu včetně vysvléknutí, sprchování a obléknutí je stanoveno na 1 hodinu.
 • Přístup do šaten je uzavřen 1 hodinu před ukončením provozu. Návštěvník je povinen opustit bazén 15 minut před ukončením provozní doby plaveckého bazénu.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou.
 • Použití masážní vany WHIRL – POOL je povoleno jen po dohodě s plavčíkem.
 • Za svévolné poškození, znečištění a ztráty půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit plnou náhradu ve výši nákupní ceny předmětu.
 • Za poškození zařízení a znečištění místnosti plaveckého bazénu musí návštěvník zaplatit plnou náhradu škody, kterou určí správa plaveckého bazénu.
 • Při odchodu ze šaten je návštěvník povinen odevzdat zapůjčené věci, včetně zámku a klíče s kontrolní známkou.
 • Pro poskytnutí jakékoliv první pomoci je třeba ihned vyhledat plavčíka a dle potřeby telefonicky lékařskou pomoc.
 • Za škody, poranění a úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné odpovědné osoby, nenese vedení plaveckého bazénu žádnou odpovědnost. Osoby starší nebo s tělesnou vadou musí být opatrnější a všechna zařízení plaveckého bazénu používat na vlastní odpovědnost.
 • Provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského zákoníku jen tehdy, byly-li odloženy na místě k tomu určeném, přičemž je návštěvník povinen dodržovat pokynů zaměstnanců pracujících provozu. Věci odložené ve smyslu § 433 občanského zákoníku, např. klenoty, je nutno hlásit u pokladny a předat je do zvláštní úschovy. Předpokládá se, že návštěvníci plaveckého bazénu si vezmou s sebou jen věci nutné a ty se odloží do skříněk v šatně. Byla-li škoda způsobena nedbalostí návštěvníka, nese náhradu v plné výši. Povinností poškozeného návštěvníka je každý případ odcizení věci oznámit nejbližšímu oddělení Policie ČR. Úschova věcí se provádí bezplatně. Předměty, nalezené v prostoru plaveckého bazénu, odevzdejte v pokladně, kde budou ihned zapsány do knihy nálezů.
 • Při obsazení šaten, což znamená plná kapacita bazénu, jsou zaměstnanci povinni bazén uzavřít v bezpečnostních a hygienických důvodů.

 

Článek 4 – Zákaz činností - v plaveckém bazénu není dovoleno

 • Křičet pískat, dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby a dopouštět se jakýchkoli projevů, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v plaveckém bazénu.
 • Je zakázáno chování odporující zásadám bezpečnosti a mravnosti.
 • Je zakázáno plivat na podlahu a do vody. Přísně se zakazuje močit do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, používat při koupání krémů a mastí a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu v prostoru plaveckého bazénu.
 • V celé budově je zakázáno kouření.
 • Je zakázáno čistit nebo prát prádlo a používat mýdlo mimo prostory k tomu určené.
 • Je zakázáno vcházet do oddělení nebo prostorů určených výhradně pro druhé pohlaví.
 • Je zakázáno brát s sebou do bazénu nebo odhazovat skleněné věci, špendlíky, jehly, holící čepelky, žvýkačky a jiné předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Je zakázáno jíst potraviny a pít alkoholické nápoje v prostoru bazénu.
 • Je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata.
 • Je zakázáno soukromé fotografování, manipulace s topením, elektrickým vedením a ostatním zařízením.
 • Je zakázáno svévolně a bez nutnosti používat lékárničku první pomoci a vyžadovat od zaměstnanců plaveckého bazénu služby a úkony odporující tomuto řádu.
 • Je zakázáno hraní míčových her či jiné aktivity s míči, kromě výuky v plavecké škole pod dohledem cvičitelů.

krytý bazén

Počet návštěvníků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
2
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Kontakt

Vedoucí a hlavní ekonom:
Ing. Andrea Zoulíková
775 559 915
469 326 488
info@sportovisteskutec.cz

Sportovní hala

Městská sportovní halaTelefon: 775 559 859

Zimní stadion

Zimní stadionTelefon: 775 559 857

Koupaliště

KoupalištěTelefon: 775 559 859

Městská sportoviště Skuteč

Skuteč

Městská sportoviště Skuteč s.r.o.